צילום: אסף לב

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ- 6.5% והסתכמו בכ- 436.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 410.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל
הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות עלה ברבעון בכ- 2.7% בהשוואה לרבעון המקביל
הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ- 6.2% ביחס לרבעון המקביל והסתכם בכ- 143.1 מיליון ש"ח
הרווח הנקי הסתכם לכ- 15.5 בהשוואה לכ- 19.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הירידה נובעת מעליית תשומות במגזר התעשייה והכנסה חד פעמית בסך של כ- 1.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

מועדון הלקוחות גדל בכ- 10% ביחס לאשתקד וכולל כ- 510 אלף חברים. החברה תחלק דיבידנד בסך של כ- 4.6 מיליון ש"ח אשר ישולם בחודש ספטמבר

חגי שלום, המנכ"ל ובעל השליטה מסר: אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה הן בקמעונאות והן בתעשייה כאשר על אף תקופה מאקרו כלכלית מאתגרת סיימנו את החציון עם מחזור שיא בתולדות החברה. בתחום הקמעונאות קיימת עליה בפדיון ובפדיון למ"ר בחנויות זהות ואנו מעריכים שבזכות ניהול הדוק ויומיומי של ההוצאות נמשיך לשמור על שיעורי רווחיות גבוהים וזאת על אף התייקרות התקורות. המשכנו בחיזוק מנועי הצמיחה באון ליין ובגידול עקבי במועדון הלקוחות וזאת תוך שמירה על התוכנית האסטרטגית הכוללת שינוי בתפיסת המחיר.
רשת טיב טעם תשיק בשבועות הקרובים מועדון חברים חדש הכולל תוכנית נאמנות חדשה, אשר מהווה נדבך נוסף בפוטנציאל לגידול בהיקפי הפעילות.
במקביל פעילות התעשייה ממשיכה להוות מנוע צמיחה חזק לשנים הבאות ומהווה יתרון יחסי מובהק לחברה. במחצית הראשונה של השנה פעלנו לאיחוד רכישת זילבר והעברת המפעל, כך שנראה את פירות הסינרגיה ברבעונים הבאים. טיב טעם תמשיך לבסס את מעמדה וצמיחתה, תוך פיתוח מנועי הצמיחה בתחומי הליבה, קמעונאות ותעשייה."
תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2023
הכנסות מגזר קמעונאות המזון ברבעון הסתכמו בכ- 373.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 356.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 4.7%. העלייה נובעת בעיקר מתרומתן של חנויות חדשות שנפתחו, ממהלכים בהם נקטה החברה של 'תפיסת מחיר' ומועדון לקוחות חינם וכן מעליית מחירים בעקבות התייקרות כללית של מוצרי מזון במשק. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ- 697.1 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 4.3% בהשוואה להכנסות בסך כ- 668.2 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
הפדיון למ"ר בחנויות זהות ברבעון עלה בכ- 2.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הפדיון למ"ר בחנויות זהות עלה ב-2.6%.
במגזר התעשייה, סך ההכנסות ברבעון הסתכם בכ- 93.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 83.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 12%. הגידול נובע מהתמקדות החברה בקטגוריות הרווחיות והצומחות של גבינות ומוצרי חלב, דגים ופירות ים קפואים, יין ואלכוהול והן להכנסות מוצרי מעדני זילבר (בשר טרמי, טרי וקפוא), שתוצאותיה אוחדו לראשונה החל מחודש ינואר 2023. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות מגזר התעשייה בכ- 194 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך כ- 167.6 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 15.8%.
סך הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 436.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 410.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ- 6.5%. הצמיחה נובעת מגידול במכר הן במגזר הקמעונאות והן במגזר התעשייה. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ- 831.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות בסך כ- 777.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ- 7%.
הרווח הגולמי של מגזר קמעונאות המזון ברבעון הסתכם בכ- 123.6 מיליון ש"ח (33.1% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ-114.7 מיליון ש"ח (32.2% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 7.7%. הגידול נובע מצמיחה במכר, מעדכון מחירים ומתמהיל המוצרים. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 231.8 מיליון ש"ח (33.2% ממחזור ההכנסות), בהשוואה ל-214.4 מיליון ש"ח (32.1% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ-8.1%.
הרווח הגולמי של מגזר התעשייה ברבעון הסתכם בכ-19.3 מיליון ש"ח (כ- 20.7% ממחזור ההכנסות), בהשוואה לכ-20 מיליון ש"ח (כ- 24% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 41.3 מיליון ש"ח (כ- 21.3% ממחזור ההכנסות), בהשוואה לכ- 41.4 מיליון ש"ח (כ- 24.7% ממחזור ההכנסות) בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהמשך עליות מחירי חומרי הגלם בקטגורית הבשר הטרמי ומעליית שערי מטבעות החוץ, כאשר עדכון מחירים ללקוחות בוצע, מעת לעת, במהלך תקופת הדוח ולאחריה.
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ- 143.1 מיליון ש"ח (כ- 32.8% ממחזור ההכנסות) בהשוואה לכ- 134.7 מיליון ש"ח (כ- 32.8% ממחזור ההכנסות) ברבעון המקביל, גידול של כ- 6.2% . ב-6 החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ- 272.7 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 32.8%), בהשוואה לכ- 255.3 מיליון ש"ח (כ- 32.9% ממחזור ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.8%.
הרווח התפעולי של החברה ברבעון ירד בכ- 11.7% והסתכם בכ- 28 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 31.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הרווחיות התפעולית ירדה לכ- 6.4% מהיקף ההכנסות לעומת כ- 7.7% ברבעון המקביל. הירידה בשיעור הרווח התפעולי ברבעון השני בנטרול הוצאות הנפקת אופציות בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח ובנטרול הכנסה חד פעמית נטו בהיקף של כ-1.9 מיליון ש"ח אשר הייתה ברבעון המקביל אשתקד הינה כ-4.4%. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הרווח התפעולי הסתכם בכ- 49 מיליון ש"ח לעומת כ- 52.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, ירידה של כ- 6.4%. הירידה בשיעור הרווח התפעולי ברבעון השני בנטרול הוצאות הנפקת אופציות סך של כ-1 מיליון ש"ח ובנטרול הכנסה חד פעמית נטו בהיקף של כ-1.9 מיליון ש"ח אשר הייתה בתקופה המקבילה אשתקד הינה כ-0.9%. הרווחיות התפעולית ירדה בתקופה זאת לכ- 5.9% לעומת כ- 6.7% בתקופה המקבילה.
ה- EBITDA ברבעון השני הסתכם בכ- 53.7 מיליון ש"ח ללא שינוי מהרבעון המקביל אשתקד. ב-6 החודשים הראשונים של השנה ה- EBITDA הסתכם בכ- 100.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 97.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2.4%.
הרווח לתקופה ברבעון ירד בכ- 22% והסתכם בכ- 15.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 19.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח לתקופה ברבעון השני בנטרול הוצאות הנפקת אופציות סך של כ-0.4 מיליון ש"ח ובנטרול הכנסה חד פעמית נטו בהיקף של כ-1.5 מיליון ש"ח אשר הייתה ברבעון המקביל אשתקד הינה כ-13.7%. ב-6 החודשים הראשונים של השנה הרווח לתקופה ירד בכ- 18.1% והסתכם בכ- 25.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח לתקופה בסך כ- 31.4 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח לתקופה בנטרול הוצאות הנפקת אופציות סך של כ-0.8 מיליון ש"ח ובנטרול הכנסה חד פעמית נטו בהיקף של כ-1.5 מיליון ש"ח אשר הייתה ברבעון המקביל אשתקד הינה כ-11.5%.

אודות טיב טעם:
קבוצת טיב טעם, בשליטת חגי שלום (46.7%), פועלת בתחום קמעונאות המזון והינה הגדולה בתחום הלא כשר. טיב טעם נוסדה בשנת 1990 ומונה כ- 1,900 עובדים. במהלך השנים יצרה טיב טעם בידול ניכר מול הרשתות האחרות, החל מחוויית הקניה, מגוון מוצרים רחב ואיכותי, מוצרי פרמיום ושעות פתיחה המאפשרות נגישות גבוהה לאוכלוסיות מגוונות. הקבוצה פועלת בסינרגיה גבוהה לכל אורך שרשרת הערך: יצור, יבוא, שיווק, סיטונאות וקמעונאות. נייר הערך של החברה נסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ונכלל בין היתר במדד 60SME לפי שווי של כ- 604 מיליוני ש"ח בסמוך למועד פרסום תוצאות הרבעון השני של שנת 2023.

צילום: אסף לב
צילום: אסף לב

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן